R&R Job App voor medewerkers - R&R workforce management (2024)

Meer dan een app voor personeelsplanning

Met de R&R Job App hebben medewerkers zelf direct inzage in hun persoonlijke rooster. Ook kunnen ze eenvoudig verlof aanvragen en hun actuele verlofsaldo inzien. Is een medewerker toch niet beschikbaar voor een dienst? Geen probleem, via de app is het eenvoudig om een verzoek in te delen tot het ruilen van diensten. Collega’s kunnen hier eenvoudig op reageren via de app. De leidinggevende maakt uiteindelijk de keuze wie de dienst overneemt. Zo houd jij de regie over de bezetting met onze planningsapp.

Daarnaast kunnen schoolgaande medewerkers hun schoolrooster doorgeven via de app. Kortom, alles op één centrale plek. De R&R Job App draagt bij aan de juiste communicatie en afstemming met medewerkers.

Medewerker self service

Het is belangrijk dat medewerkers zelf een deel autonomie en betrokkenheid hebben bij hun planning. Dit biedt veel voordelen op het gebied van medewerkerstevredenheid. De R&R Job App voorziet daar op de volgende manier in:

  • Beschikbaarheid doorgeven, het is ook mogelijk om een schoolrooster in te laden
  • Eenvoudige inzage in het actuele rooster
  • Diensten ruilen met goedkeuring leidinggevende
  • Op een eenvoudige manier een complete verlofaanvraag regelen
  • Altijd het actuele verlofsaldo inzichtelijk
  • Door notificaties zijn medewerkers op de hoogte bij wijzigingen in hun rooster
  • Medewerkers zien eenvoudig de gewerkte uren van de afgelopen zeven weken
  • Als leidinggevende berichten sturen naar medewerkers. In de app krijgen de medewerkers hier een notificatie van.
  • Diensten aanbieden aan medewerkers vanuit het WFM-systeem

Uitgebreide beschrijving van de functionaliteiten van de R&R Job App

Aan de hand van onderstaande beschrijvingen leggen we je graag uit hoe de Job App in de praktijk werkt.

Actuele werkrooster

Wil je medewerkers eenvoudig inzage geven in hun werkroosters? Maak dan gebruik van onze R&R Job App. Zodra je het rooster voor je medewerkers hebt vastgesteld in R&R WFM wordt deze automatisch geplaatst in de app.

De medewerkers kunnen dan hun eigen rooster inzien voor de beschikbare weken. Verandert er in de tussentijd nog iets aan het rooster? Geen probleem. Ook deze wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in het rooster op de app. De medewerkers hebben met de app dus altijd het meest actuele werkrooster bij de hand.

Schoolrooster

Heb jij medewerkers in dienst die nog leerplichtig zijn of naar school gaan? Deze medewerkers kunnen in de R&R Job App eenvoudig hun schoolrooster invoeren en eventueel wijzigen.

Op basis van het schoolrooster wordt bepaald hoeveel uur een scholier mag werken per dag. Daarnaast weet jij ook wanneer een medewerker beschikbaar is of naar school moet.

Dienstenruil

Krijg je regelmatig te maken met medewerkers die vragen om hun rooster aan te passen? Via onze app kunnen medewerkers zelf eenvoudig diensten wisselen. Dit kan tot 72 uur voordat hun dienst begint. De app checkt automatisch of er medewerkers zijn die aan de juiste voorwaarden voldoen om de dienst over te nemen.

De mensen die op basis hiervan overblijven ontvangen het verzoek van de medewerker. Ze kunnen vervolgens aangeven of zij de diensten willen overnemen. De leidinggevende ontvangt daarna een overzicht van de medewerkers die bereid zijn de dienst over te nemen. Ook wordt er gecheckt of deze medewerkers met desbetreffende dienst nog voldoen aan de Arbeidstijdenwet.

Op basis hiervan kies je eenvoudig de medewerker die het beste de andere kan vervangen of keur je eenvoudig het verzoek van de medewerker af. Dit wordt vervolgens automatisch verwerkt in R&R WFM en gecommuniceerd naar je medewerkers.

R&R Job App voor medewerkers - R&R workforce management (1)

Verlof aanvragen

Wist je dat jouw medewerkers eenvoudig via onze job app verlof aan kunnen vragen? Je klikt namelijk in de app eenvoudig op ‘Verlof’ en dan op ‘Aanvragen’. Vervolgens kun je een aanvraag doen. Deze dient minimaal 14 dagen in de toekomst te liggen zodat het verwerkt kan worden in het rooster. Na goedkeuring van de leidinggevende, ziet de medewerker dit in de app en wordt dit automatisch verwerkt in R&R WFM. Hiermee wordt onnodig werk voorkomen.

R&R Job App voor medewerkers - R&R workforce management (2)

Verlofsaldo

Vragen medewerkers regelmatig aan je wat hun verlofsaldo is? Deze vraagt wordt overbodig als je gebruik maakt van de R&R Job App. Hier kunnen medewerkers namelijk hun eigen actuele beschikbare verlofsaldo in uren eenvoudig inzien. Ze weten dus precies hoeveel uur ze nog op kunnen nemen. Dit is wel zo makkelijk! Ze kunnen daarnaast ook eenvoudig via de app een verlofaanvraag doen. De manager kan deze vervolgens goedkeuren en het komt automatisch in R&R WFM te staan.

Beschikbaarheid doorgeven

Wanneer een medewerker zijn beschikbaarheid wijzigt in de personeelsplanning app, wordt dit automatisch weergegeven in de software door middel van een melding, en wordt dit ook als waarschuwing meegegeven in het rooster. De mededeling blijft tot 3 dagen na de desbetreffende wijziging zichtbaar.

De beschikbaarheid van de medewerkers worden beheerd in het scherm ‘Standaard beschikbaarheid’ binnen de software. Er zal automatisch een melding worden getoond in het rooster wanneer een medewerker niet beschikbaar is. Dit maakt het roosteren nog overzichtelijker en makkelijker doordat je eenvoudig inzicht hebt in welke medewerker beschikbaar is en welke medewerker niet.

R&R Job App voor medewerkers - R&R workforce management (3)

Gewerkte uren

Krijg je regelmatig de vraag van medewerkers hoeveel uur ze in een specifieke week gewerkt hebben? In de R&R Job App kunnen medewerkers de urenregistratie zelf inzien. Tot maximaal 7 weken terug. De gewerkte uren zien zij nadat deze bij uitbetaling in R&R WFM zijn vastgesteld.

Medewerkers zien in het overzicht niet alleen de begin- en eindtijd van de gewerkte dagen, maar ook de netto uren die op desbetreffende dag gewerkt zijn door hen. Mocht er toch iets niet kloppen dan kan de afdelingsverantwoordelijke of manager dit in R&R WFM aanpassen. Nadat de specifieke week opnieuw vastgesteld is in R&R WFM, dan wordt deze ook automatisch gecorrigeerd in de R&R job app van de medewerker.

R&R Job App voor medewerkers - R&R workforce management (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5915

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.